مرداد ۲۴, ۱۳۹۵
بانک مشترک ایران ونزوئلا

بانک مشترک ایران ونزوئلا

مرداد ۲۴, ۱۳۹۵
مجتمع بیمارستانی امام خمینی

بیمارستان امام خمینی

مرداد ۲۴, ۱۳۹۵
بیمارستان محب مهر

بیمارستان محب مهر

مرداد ۲۴, ۱۳۹۵
بیمارستان غیاثی

بیمارستان خیریه غیاثی